Privacyverklaring Diana Maatjes

Diana Maatjes respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Diana Maatjes verwerkt, met welk doel, hoe Diana Maatjes vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Diana Maatjes, gevestigd te (7623 PP) Borne, aan de Rozenhof 120 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 92382762. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw D. Maatjes.


Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Diana Maatjes via info@dianamaatjes.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Persoonsgegevens

Diana Maatjes verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.


Diana Maatjes verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Diana Maatjes verstrekt. Diana Maatjes verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Diana Maatjes hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Diana Maatjes te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.


Welke persoonsgegevens verwerkt Diana Maatjes?

Communicatie

Wanneer je contact opneemt met Diana Maatjes, kunnen jouw voor- en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.


Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


Dossier 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Diana Maatjes een dossier aanlegt (op grond van de WGBO). Jouw dossier kan algemene persoonsgegevens (zoals je voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer), gegevens over je gezondheid en gegevens over uitgevoerde behandelingen en onderzoeken bevatten. Diana Maatjes gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens. Deze geheimhouding wordt ook aan derden opgelegd. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden: financiële administratie (het opstellen van een factuur en indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject starten), voor het informeren van een leverancier om producten te kunnen bestellen en/of leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Diana Maatjes vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonsgegevens uit jouw dossier, zal Diana Maatjes altijd expliciet om jouw toestemming vragen.


Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting/ uitvoering van de overeenkomst.


Klachten 

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Diana Maatjes, kunnen jouw voor- en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens verwerkt Diana Maatjes om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.


Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.


Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Diana Maatjes, kan je voor- en/of achternaam worden verwerkt. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst.


Wettelijke grondslag: toestemming.


Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Diana Maatjes verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn van het dossier is 20 jaar (op grond van de WGBO), vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, tenzij er een andere wettelijke bewaartermijn is, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Diana Maatjes een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.


Persoonsgegevens delen aan derden/juridische openbaarmaking 

Diana Maatjes deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.


Diana Maatjes zal informatie die wordt verzameld, gebruikt of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van Diana Maatjes en/of derden te beschermen, jouw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op verzoeken van de overheid.


Diana Maatjes zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Diana Maatjes een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten, indien dit nodig is. Door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst zorgt Diana Maatjes voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Diana Maatjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Diana Maatjes zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.


Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • ingeschakelde derde partijen, bijvoorbeeld post- en bezorgdiensten, softwarebedrijven (e-mailmarketingsoftware, community software, afsprakenbeheer) etc;
 • IT-partners, die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
 • incasso- en/of deurwaarderskantoor, indien dit noodzakelijk voor het incasseren van vorderingen van Diana Maatjes;
 • betaaldiensten en -systemen;
 • boekhoudprogramma/boekhouder;
 • telecommunicatie.


Geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens waar Diana Maatjes mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Diana Maatjes neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)


Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@dianamaatjes.nl. Diana Maatjes zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Als Diana Maatjes niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Diana Maatjes is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.


Diana Maatjes wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Cookies

Diana Maatjes maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. De website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website. Zo gebruikt de website de cookie XSRF-TOKEN, die de website helpt te beschermen tegen bepaalde type softwareaanvallen. Deze cookie wordt 2 dagen bewaard. Analytische cookies zijn cookies die gebruikt worden om inzicht te krijgen in bezoekersstatistieken. Aan de hand van deze data kan Diana Maatjes bekijken hoe de website presteert en waar de verbeterpunten zijn. Deze cookies zijn_ga_ CVXYMRL4VK en _ga. Deze cookies worden ingesteld voor Google Analytics en waarmee Diana Maatjes het bezoekersgedrag en de prestaties van de website kan meten en worden maximaal 1 jaar en 1 dag bewaard. Meer informatie is te lezen in privacyverklaring van Google Analytics lezen. Tot slot maakt de website gebruikt van de marketingcookie _fpb. Deze cookie wordt gebruikt door Meta om advertentieproducten te leveren. Deze cookie wordt maximaal 3 maanden bewaard.


Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Diana Maatjes toestemming om alle cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken.


Social media buttons

Op de website van Diana Maatjes zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door de partijen zelf. Diana Maatjes raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Diana Maatjes heeft daar geen invloed op.


Beveiliging 

Diana Maatjes neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website is beveiligd, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Diana Maatjes mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Diana Maatjes.


Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Diana Maatjes verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Diana Maatjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.


Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2024. Diana Maatjes heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen en aan te vullen. Op de website van Diana Maatjes vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Diana Maatjes jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.