Algemene voorwaarden Diana Maatjes


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Diana Maatjes: de eenmanszaak Diana Maatjes, gevestigd te (7623 PP) Borne, aan de Rozenhof 120 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 92382762.

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Diana Maatjes opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep, die aan Diana Maatjes opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.5 Dienst(en): alle diensten met betrekking tot energetische therapie en NEI-therapie en aanverwante diensten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot het geven van cursussen en workshops. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.6 Product(en): alle producten met betrekking tot energetische therapie en NEI-therapie, zoals etherische oliën en drukwerk. Tevens inbegrepen digitale producten, zoals templates, e-books en/of masterclasses.

1.7 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Diana Maatjes en de cliënt tot het leveren van producten en/of diensten door Diana Maatjes aan cliënt. Deze overeenkomst kan eveneens gelden als een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek.

1.8 Partijen: Diana Maatjes en de cliënt samen.

1.9 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Diana Maatjes gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde (digitale) producten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geldig wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.4 In geval van schijnbare strijdigheden met de CAT-richtlijnen en deze algemene voorwaarden, dienen deze algemene voorwaarden in het licht en de betekenis van de CAT-richtlijnen te worden uitgelegd, te raadplegen via https://catcollectief.nl.

2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Diana Maatjes is van toepassing. Diana Maatjes kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de cliënt pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Enkel de consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, indien hij/zij niet akkoord gaat met de wijzigingen.
2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.7 Indien Diana Maatjes op eigen initiatief ten gunste van de cliënt afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de cliënt nimmer enige rechten aan ontleend worden.


Artikel 3. Aanbod 

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Een aanbod van Diana Maatjes is vrijblijvend. Diana Maatjes heeft het recht haar aanbod aan te passen en te wijzigen.
3.3 Diana Maatjes zal in haar aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en/of welke producten worden geleverd en welke bedragen de cliënt verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.

3.4 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van producten die door Diana Maatjes worden verstrekt in het kader van het aanbod, zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de cliënt verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn, heeft Diana Maatjes het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Diana Maatjes is niet verplicht de juistheid van door de cliënt of derden verstrekte informatie te toetsen.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Diana Maatjes niet tot levering van een deel van de producten en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Diana Maatjes kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt de door Diana Maatjes gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

4.2 Ouder(s) en/of verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de totstandkoming van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
4.3 Wanneer de aanvaarding van de cliënt - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het aanbod van Diana Maatjes, komt de overeenkomst tot stand indien Diana Maatjes schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.4 Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van Diana Maatjes of zodra Diana Maatjes- zonder bezwaar van de cliënt - met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Diana Maatjes worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Diana Maatjes de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

4.7 Een overeenkomst betreffende NEI-therapie kan zowel losse consulten als een traject van consulten betreffen.


Artikel 5. Annulering therapeutische behandeling/ coaching en workshops
5.1 Indien de cliënt de overeenkomst met betrekking tot NEI-therapie met Diana Maatjes wenst te ontbinden of te annuleren, komt de cliënt enkel dit recht toe indien hij/zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten (van derden).

5.2 De cliënt dient ingeplande consulten met Diana Maatjes minimaal 48 uur voor het desbetreffende consult te annuleren. Annuleert de cliënt het desbetreffende consult niet minimaal 48 uur van tevoren, dan heeft Diana Maatjes het recht om ten minste de kosten van het desbetreffende consult in rekening te brengen bij te late afmelding (binnen 48 uur) of in geval van no-show. Bij annulering binnen 48 uur tot 24 uur van tevoren kan de cliënt een korting ontvangen van 50% op een volgende afspraak.

5.3 Tickets voor workshops zijn niet persoonlijk en overdraagbaar. De cliënt kan aangeschafte tickets voor workshops niet annuleren. De cliënt heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling van het aankoopbedrag.

5.4 Diana Maatjes sluit het herroepingsrecht (alleen van toepassing op consumenten) voor diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode uitdrukkelijk uit, zoals het geval bij workshops en masterclasses. Het herroepingsrecht voor online cursussen wordt tevens uitgesloten, indien de cursus binnen 14 dagen volledig aan de cliënt wordt geleverd. De consument verklaart dat hij uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht en de daarbij behorende bedenktermijn.

5.5 Indien Diana Maatjes de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht.


Artikel 6. Cliëntendossier (i.g.v. NEI-therapie)

6.1 De cliënt is op de hoogte van de door Diana Maatjes gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan, rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.

6.2 Diana Maatjes zal de cliënt doorverwijzen naar een collega-therapeut, coach of arts indien het traject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

6.3 Indien het traject wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van Diana Maatjes, dan gebeurt dit voor eigen risico van de cliënt.

6.4 De cliënt is op de hoogte van het feit dat Diana Maatjes een cliëntendossier bijhoudt. Diana Maatjes houdt dit cliëntendossier bij, conform de geldende wet- en regelgeving.

6.5 Het traject kan door Diana Maatjes eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijze niet van Diana Maatjes kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

6.6 De cliënt heeft recht op een kopie van zijn/haar cliëntendossier. De cliënt kan vernietiging van het cliëntendossier eisen. Diana Maatjes is hiertoe wettelijke verplicht, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.


Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 

7.1 Diana Maatjes bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

7.2 Diana Maatjes zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Diana Maatjes heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Diana Maatjes kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, therapie, begeleiding en/of coaching.

7.3 Diana Maatjes zal alleen een consulten verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder(s)/verzorger(s)). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Indien Diana Maatjes werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar, sluit Diana Maatjes met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) een behandelovereenkomst. Ouder(s) en/of verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de totstandkoming van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
7.4 Diana Maatjes zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en spant zich in om de gegevens die Diana Maatjes voor de cliënt opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
7.5 De toepasselijkheid van artikel 7:404 (persoonlijke uitvoering), 7:407 lid 2 (meerdere opdrachtnemers, ieder voor het geheel aansprakelijk) en 7:409 lid 2 (verplichting erfgenamen) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.6 Diana Maatjes is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Diana Maatjes wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Diana Maatjes beschikken over eenzelfde kwaliteiten.
7.7 De cliënt is gehouden alle informatie en gegevens, die Diana Maatjes naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Diana Maatjes te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Diana Maatjes zijn verstrekt, heeft Diana Maatjes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de cliënt.

7.8 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Diana Maatjes ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

7.9 De cliënt is gehouden Diana Maatjes toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Diana Maatjes worden uitgevoerd, evenals (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en door Diana Maatjes benodigde materialen.

7.10 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de coaching, begeleiding, therapie en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. De cliënt dient er bewust van te zijn dat de cliënt tijdelijk fysieke en mentale klachten kan krijgen na een NEI-consult.
7.11 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Diana Maatjes op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
7.12 De cliënt is gehouden Diana Maatjes onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Een zwangerschap, orgaandonatie, medicatiegebruik en andere medische indicaties dient de cliënt altijd voorafgaand aan de NEI-therapie aan Diana Maatjes kenbaar te maken. Diana Maatjes is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid indien de cliënt deze feiten niet aan Diana Maatjes kenbaar heeft gemaakt.
7.13 De cliënt kan voor (online) cursussen e.d. inloggegevens van Diana Maatjes ontvangen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.

7.14 De cliënt mag verkregen inlogcodes, e-books/werkboeken en/of ander (cursus)materiaal voor een bij Diana Maatjes afgenomen cursus of workshop nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

7.15 Diana Maatjes behoudt zich het recht voor de cliënt per direct de toegang tot een cursus of workshop te ontzeggen indien de cliënt de cursus of workshop op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Diana Maatjes niet worden opgevolgd of indien de cliënt overlast veroorzaakt. In dit geval vindt er geen restitutie van betaling plaats.
7.16 Diana Maatjes behoudt zich het recht voor om de inhoud, tijdstippen en locaties van cursussen, workshops e.d. te allen tijde te wijzigen.


Artikel 8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of producten worden geleverd zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
8.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn en/of leveringstermijn door Diana Maatjes dient de cliënt Diana Maatjes in gebreke te stellen, waarbij Diana Maatjes alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren en/of producten te leveren. Diana Maatjes is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
8.3 Indien de cliënt informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of levering, vangt de uitvoeringstermijn en/of leveringstermijn aan nadat de cliënt deze informatie en/of gegevens aan Diana Maatjes heeft verstrekt.


Artikel 9. Prijzen en tarieven 

9.1 Alle prijzen die Diana Maatjes hanteert zijn in euro’s, inclusief btw voor consumenten en exclusief btw voor de zakelijke cliënt en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg-, parkeer- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.
9.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Diana Maatjes niet verplicht het product en/ of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.

9.3 Diana Maatjes heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien Diana Maatjes dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving zijn hierbij uitgesloten.
9.4 Diana Maatjes mag bovendien het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Diana Maatjes, dat in redelijkheid niet van Diana Maatjes kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

9.5 Kortingscodes of -acties hebben een beperkte geldigheidstermijn. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan verlopen kortingscodes of -acties.


Artikel 10. Facturatie, betaling en incasso

10.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voor de start van het eerste consult of de start van een workshop, cursus of masterclass, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk betaling in termijnen overeenkomen.
10.2 Diana Maatjes behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de cliënt te verlangen.
10.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
10.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.5 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Diana Maatjes gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

10.6 In geval van niet tijdige betaling of onvolledige betaling, is de cliënt van rechtswege in verzuim en heeft Diana Maatjes zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de cliënt wettelijke rente in rekening te brengen.
10.7 Diana Maatjes is bij niet tijdige betaling of onvolledige betaling door de cliënt gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de cliënt (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
10.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de consument in verzuim is.

10.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de cliënt in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

10.10 De door de cliënt gedane betalingen worden door Diana Maatjes ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
10.11 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de cliënten, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.


Artikel 11. Betalingsonmacht
11.1 Diana Maatjes is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de cliënt:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.


Artikel 12. Opschorting en ontbinding 

12.1 Diana Maatjes heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan, indien (1) de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Diana Maatjes kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
12.2 Diana Maatjes is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
12.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Diana Maatjes op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Diana Maatjes behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de cliënt of derden.


Verkoop van (online) producten (artikel 13 t/m 16)


Artikel 13. Het herroepingsrecht

13.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Diana Maatjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht. Het herroepingsrecht geldt slechts voor consumenten en niet voor zakelijke cliënten. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten en/of diensten.

13.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:

 • indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen;
 • indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen.

13.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.

13.4 Schendt de consument zijn/haar verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.

13.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Diana Maatjes. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.6 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Diana Maatjes gegeven instructies te worden geretourneerd.

13.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

13.8 Diana Maatjes vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Diana Maatjes.

13.9 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.

13.10 Indien de consument na afloop van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Diana Maatjes heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 14. Uitsluiting herroepingsrecht 

14.1 Diana Maatjes kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Diana Maatjes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 • die door Diana Maatjes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gemaakte producten);
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt waarop Diana Maatjes geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en/of het pakket heeft geopend.

14.2 Bij de aankoop van digitale producten, zoals een e-book of masterclass die downloadbaar zijn, stemt de consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht.

14.3 Het herroepingsrecht voor workshops, webinars en andere evenementen, die worden verricht op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 15. Levering van producten en risico-overgang

15.1 Diana Maatjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
15.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan Diana Maatjes kenbaar heeft gemaakt. Levering van producten kan ook plaatsvinden door bezitsverschaffing, conform artikel 3:90 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld tijdens een consult in de praktijk of tijdens workshops e.d.).

15.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

15.4 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De cliënt heeft geen recht op een schadevergoeding.

15.5 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

15.6 In geval van ontbinding conform het vierde lid van dit artikel zal Diana Maatjes het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
15.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Diana Maatjes zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
15.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Diana Maatjes tot het moment van bezorging aan de cliënt of een vooraf aangewezen en aan Diana Maatjes bekend gemaakte derde, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.


Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door Diana Maatjes geleverde producten blijven eigendom van Diana Maatjes tot het moment dat de cliënt volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Diana Maatjes uit hoofde van enige met Diana Maatjes gesloten overeenkomst tot leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.


Artikel 17. Overmacht

17.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Diana Maatjes niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Diana Maatjes kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Diana Maatjes of door Diana Maatjes ingeschakelde derden, epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen, calamiteiten, slechte weersomstandigheden, vertragingen onderweg en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Diana Maatjes gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Diana Maatjes en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Diana Maatjes. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Diana Maatjes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Diana Maatjes niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
17.3 In geval van overmacht zal Diana Maatjes zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
17.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Diana Maatjes gedeeltelijk zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, is Diana Maatjes gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
17.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.


Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1 Diana Maatjes behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
18.2 Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, therapieën, cursussen, workshops en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van Diana Maatjes. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Diana Maatjes aan de cliënt.
18.3 De rechten van intellectueel eigendom welke Diana Maatjes in licentie gebruikt mag de cliënt nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
18.4 De cliënt garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Diana Maatjes tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
18.5 De inhoud van de website van Diana Maatjes waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Diana Maatjes of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Diana Maatjes.
18.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de cliënt noch Diana Maatjes jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
18.7 De cliënt is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Diana Maatjes en derden geleden schade volledig te vergoeden.


Artikel 19. Aansprakelijkheid en vrijwaring

19.1 Indien de cliënt aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Diana Maatjes, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Diana Maatjes voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Diana Maatjes gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Diana Maatjes onder die verzekering. Diana Maatjes heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatsverplichting en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de cliënt.
19.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
19.3 Diana Maatjes is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden (expertisekosten);
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Diana Maatjes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Diana Maatjes kan worden toegekend (herstelkosten);
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

19.4 Aansprakelijkheid van Diana Maatjes voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade of immateriële schade is uitgesloten.
19.5 Diana Maatjes is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door de cliënt aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de cliënt zijn verstrekt. De cliënt dient gegevens over gezondheid, zoals een zwangerschap, orgaandonatie, medicijngebruik en overige medische indicaties te allen tijde vooraf aan de NEI-consult aan Diana Maatjes kenbaar te maken;
 • het ontbreken van informatie/gegevens en/of producten of het verloren gaan van informatie/gegevens en/of producten die Diana Maatjes aan de cliënt heeft geleverd;
 • vermissing, diefstal of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen tijdens de dienstverlening;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Diana Maatjes door de cliënt of derden. Diana Maatjes is niet aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Diana Maatjes. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de gevolgen van) gemaakte keuzes;
 • psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van Diana Maatjes. Dergelijke klachten dienen te allen tijde onmiddellijk aan Diana Maatjes kenbaar te worden gemaakt. Mentale en fysieke klachten na aanleiding van een NEI-consult kunnen tijdelijk opspelen;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • een langere uitvoeringstermijn / leveringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen door Diana Maatjes dat onvermijdelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening als zodanig;
 • beschadigingen van de producten, door onzorgvuldige omgang door de cliënt;
 • beschadigingen of het verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;
 • het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier/fabrikant of andere derden;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Diana Maatjes en/of de cliënt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de cliënt inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de cliënt;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

19.6 Elke aansprakelijkheid van Diana Maatjes vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

19.7 Diana Maatjes is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De cliënt zal Diana Maatjes vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

19.8 Diana Maatjes heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product / het verbeteren van de dienstverlening.

19.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Diana Maatjes en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.


Artikel 20. Vertrouwelijkheid

20.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, indien Diana Maatjes toestemming heeft gekregen van de cliënt, of indien Diana Maatjes voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

20.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

20.3 De gegevens die de cliënt aan Diana Maatjes verstrekt, zal Diana Maatjes te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

20.4 Diana Maatjes mag persoonsgegevens van de cliënt afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van een klacht. Het is Diana Maatjes niet toegestaan om persoonsgegevens van cliënt te verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.


Artikel 21. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

21.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Diana Maatjes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van partijen zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

21.2 Indien de cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van Diana Maatjes, dient de cliënt dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Diana Maatjes.

21.3 Voor eventuele klachten met betrekking tot therapeutische behandelingen kan de cliënt zich ook wenden tot de beroepsorganisatie (CAT) van Diana Maatjes. Diana Maatjes is aangesloten bij de GAT geschillencommissie. https://www.gatgeschillen.nl/.

21.4 Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal Diana Maatjes zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
21.5 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Diana Maatjes is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen en zolang het geschil niet is voorgelegd aan een beroepsorganisatie van Diana Maatjes en/of een onafhankelijk klachtenbureau. Voor consumenten geldt dat de rechter in de woonplaats van de consument tevens bevoegd is tot geschillenbeslechting.

21.6 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.